Yin Yoga Teacher Training: Sports and Mind Training:

Denna fördjupningskurs i Yin Yoga är en uppföljning och påbyggnad av grundkursen i yin.

Kursinnehåll:

 • Fascia – fördjupande studier (exempel: proprioception och myofascia, fascia and elastic recoil, fascia och kronisk smärta, dehydration, att träna och återuppbygga fascia)
 • Myofascial release tekniker för ben, fötter, höfter, nacke och skuldror
 • Kraften i Qi
 • Yin yoga i skadeförebyggande syfte
 • Yin yoga i återhämningssyfte
 • Yin yoga och mental träning
 • Yin yoga och självstudier/insikt
 • Prestation och att vara ”bekväm i det obekväma”
 • Mindfulness i träning och tävling
 • Att undervisa yin yoga för atleter – röst och språk
 • Yin och Yang i yoga och träning
 • Repetition av benets fyra muskelgrupper och IT bandet (från Yin Yoga: The Foundations)
 • Yin yoga för ryggraden, armar och vrister, lår och höfter, vader och fötter, nacke och skuldror
 • Gästföreläsning: kroppen utifrån ett holistiskt perspektiv
 • Case studies: The Runner, The Surfer, The Climber

Fascia är en av de viktigaste och samtidigt minst förstådda vävnaderna i kroppen. Det är också en av de mest förbisedda aspekterna av atletisk träning, prestation och återhämtning. Som atlet finns en tendens att fokusera enbart på muskler, och först när skada uppstår börjar lösningar eftersökas, där fascia är en viktigt del.

Yin Yoga både förlänger och förstärker de djupa lager av fascia som finns i kroppen, och är ofta känd som ”yoga för lederna”. Det är en exceptionellt gynnsam praktik för atleter, då yin yoga kan förbättra både prestations- och återhämtningsförmågan ur flertalet perspektiv. Att integrera yin yoga i sin vardag som atlet är ovärderligt. Ökad prestanda och livslängd i sitt atletiska utövande, minimerad överträning och potentiell skada, återhämtning, samt förebyggande och hantering av olika typer av stress. Yin yoga fungerar även som ett verktyg vad gäller mental träning och fokus.

Yin Yoga kan ge åtkomst till alla delar av kroppen, men inriktar sig främst på den nedre halvan av kroppen, ”från navel till knä”, med stort fokus på ländrygg, höftleder och lårets muskelgrupper. En idrottares lår: hamstrings, quadriceps, gluteus och IT Band är högtrafikområden som används i löpning, surfing etc. Med i genomsnitt 3-10 minuters vila i varje yin yoga position, där vi försiktigt “smälter” fascian som omger musklerna i dessa områden samt skapar starkare vävnader (ligament, senor) som kan tåla mer belastning är yin yoga ett ypperligt verktyg för alla atleter. Denna långsamma och fokuserande strategi kan vara överraskande intensiv och återställande på alla nivåer.

Denna yin yoga utbildning riktar sig till dig som är yin yoga lärare med ett genuint intresse för att undervisa yin yoga för atleter. Den är även tänkt för dig som är yin yoga lärare som generellt vill fördjupa dina studier i fascia och yin yoga.

Huvudlärare: Sofie Ringsten.

Sofie har en bakgrund som polis och elitidrottare inom brottning. Efter en skada i tjänsten som polis kom hon i kontakt med yoga, som senare blev hennes heltidsyrke. Sofie är specialiserad i att utbilda yogalärare i yin yoga, och jobbar även med yin yoga för atleter, samt specialgrupper inom polisen. Hon studerar yin yoga med Paul Grilley, samt anatomi genom internationella forskare inom fascia. Sofie är själv sponsrad atlet med fokus på ultralöpning och sup surfing, och är även sup yoga pionjär i Sverige tillsammans med Surfbussen.

Gästlärare: Johan Norenfalk, massageterapeut, idrottsmedicin och funktionell träning.

NÄRVARO
För att bli godkänd på yogayamas yinutbildning enligt de riktlinjer som gäller för Yoga Alliance krävs 100% närvaro på samtliga lektioner. Vid sjukdom finns (vid uppvisade av sjukintyg) möjligheten att ta igen de missade timmarna vid nästkommande kurstillfälle. I övriga fall av frånvaro utan sjukintyg görs en individuell bedömning av möjligheten att ta igen missade timmar, utifrån rådande omständigheter och i mån av plats.

VÅR 2021

Datum kommer snart!

This continuing course is a further step into the world of Yin yoga and an addition to the foundation course.

Content:
Fascia – deeper studies within this area (for example: proprioception, myofascia, fascia and elastic recoil, fascia and chronical pain, dehydration, to exercise and rebuild fascia)
Myofascial release techniques for legs, feet, hips, neck and shoulders
The power of Qi
Yin yoga to prevent injury
Yin yoga to recover
Yin yoga and mental exercise
Yin yoga and self study/insight
Performance and to be comfortable in the uncomfortable
Mindfulness in practice and competition
To teach yin yoga for athletes – voice and words
Yin and Yang in yoga and exercise
Repetition of the four muscles groups of the leg and the IT band
Yin yoga for the spine, the arms, ankles, thighs, hips, calves, feet, neck and shoulder blades
The body from a holistic perspective
Case studies: The Runner, The Surfer, The Climber

The Fascia is one of the most important and at the same time misunderstood tissues in the body. It is also one of the most overlooked aspects of athletic exercise, performance and recovery. As an athlete, there is a tendency to focus only on muscles. Only when an injury as occurred solutions are being searched for and this is where the understanding of fascia becomes an important part.

Yin yoga both stretches and strengthens the deep layers of fascia that exists in the body and is often presented as “yoga for the joints”. It is an exceptional positive practice for athletes as Yin yoga can improve both performance and recovery within a number of areas. To integrate Yin yoga in ones everyday life as an athlete is well invested time. This can help increase stamina and the lifespan of the athletic performance, minimise over-exertion, potential injuries and other forms of stress as well as create a ground for efficient recovery. Yin yoga also functions as a tool for mental exercise and increased focus.

Yin yoga gives an access to all the parts of the body but are mainly focusing on the bottom half, from “the navel to the knee” with a big focus on the lower back, the hip joints and the muscles of the thighs. These areas are usually highly used for many athletes. With around 3-10 minutes of rest in each yin posture where we carefully ”melt” the fascia that surrounds the muscles and also strengthen the ligaments in these areas Yin yoga becomes a great tool for the active athlete. The slow and focused process can be surprisingly effective and have a restorative result on all levels.

This Yin yoga course is for you who are a Yin yoga teacher with a genuine interest in teaching Yin yoga for athletes. It is also for Yin yoga teachers who would like to deepen their understanding and knowledge in the field of fascia and Yin yoga in general.

Head teacher: Sofie Ringsten Sofie has a background as a police and an athlete within wrestling. After an injury in the service as a police she came in contact with yoga and later this became her fulltime job. Sofie is specialised in educating Yin yoga teachers and also works with Yin yoga for athletes as well as special groups within the police. She studies Yin yoga regularly with Paul Grilley and anatomy through international scientists within the area of fascia. Sofie is herself a sponsored athlete with focus on ultra running and sup surfing and a sup yoga pioneer in Sweden together with “Surfbussen”.

Guest teacher: Johan Norenfalk – massage therapist, functional exercise and sports science.

To be approved at Yogayama Yin Course according to the guidelines from Yoga Alliance a 100% of attendance of the lectures are needed. In case of being sick or injured (for this a doctor’s note is needed) there is a possibility to do the missing hours during the following course. In other cases an individual decision will be made by the head teacher depending on the particular circumstances and the availability of space in the group.

 

Endast elever som fullföljt Yin Yoga grundkurs 50 timmar med Sofie Ringsten, eller elever med likvärdig grundutbildning, kan anmäla sig till denna fördjupningskurs.

Boka din plats genom att maila: tt@yogayama.se

Schedule

 • September 28 , 2021

  Datum kommer snart

Prices

 • Course
  7900 kr
 • Number of hours
  50 hrs

Teacher (s)

Sofie Ringsten

Yin Yoga

Sofie Ringsten är idag en av Sveriges ledande Yin Yoga lärare och utbildare. Hon har sedan flera år utbildat yogautövare […]

Location

Östermalm

Contact Us

Yogayama Varberg

Contact Us

Yogayama Östermalm

Jungfrugatan 8
114 44 Stockholm
Sweden

08-660 88 60

info@yogayama.se

X

YOGAYAMA KLASSERSTARTING AUGUST 2018

Det finns bara en yoga. I augusti lanserar vi våra egna Yogayama klasser, som är utvecklade och framtagna av Yogayamas internationella yogateam.

Vi har inte skapat en ny typ eller stil av yoga, utan en sekvenserad klass som är utformad för att eleverna ska få en djupare upplevelse av yogans helhet. Det ger eleverna möjlighet att växa inte bara i sin fysiska träning utan också att utvecklas mentalt genom pranayama och meditation.

Yogayama är Skandinaviens största yogaskola. Vår målsättning är att skapa en plats för individuell utveckling som inspirerar, stärker och berör. Här ger vi dig utrymme att växa och utvecklas. Vi har ett brett och noga utvalt utbud av klasser, yogalärarutbildningar, workshops, kurser och events. Vi ser fram emot att ta hand om dig på din yogaresa! Mer info kommer i augusti.

Yogaklasserna finns from augusti på Yogayama Östermalm. I våra studios i Norrköping, Göteborg och Sjöstaden kommer klasserna lanseras i början av 2019.

Stäng fönster

Tack för att du prenumererar